Christiania TV’s vedtægter

Vedtægter for Foreningen Christiania TV

Foreningen Christiania TV er stiftet den 30. August 2005.

Da Danmark i disse tider oplever en meget hård sortering i de nyheder, som pressen vælger at sende ud til den danske befolkning, er det Christiania TV’s store ønske at kunne dække nogle af de informative huller, der derved naturligvis må opstå.

 • 1. Foreningens navn og hjemsted. § 2. Foreningens formål. § 3. Medlemmer. § 4. Kontingent. § 5. Generalforsamling/stormøde. § 6. Ekstraordinær generalforsamling/stormøde. § 7. Regnskab og revision. § 8. Bestyrelsen. § 9. Tegning og hæftelse. § 10. Ophavsret. § 11. Redaktion og daglig ledelse. § 12. Vedtægtsændringer. § 13. Opløsning af foreningen.
 • 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Christiania TV (forkortet CA-TV) og dens hjemsted er fællesskabet Christiania.
 • 2. Foreningens formål.

Foreningens hovedformål er at producere ikke-kommercielt lokal-TV.

Det er foreningens formål at formidle og skabe et åbent og nuanceret alternativ til den herskende mediekultur.

CA-TV ønsker at være en aktiv del i Christianias kulturliv og søger at skabe nye rammer for udfoldelse og adgang til mediet.

CA-TV søger også at være en platform for andre lignende alternative fællesskaber – i respekt for Moder Jord med kærlighed, solidaritet, fleksibilitet og balance.

Foreningen ønsker, ved oplysende virksomhed og debat, at skabe dialoger mellem mennesker på tværs af etniske, alders- og klassebestemte forskelle, og at bane vej for ukendte kunstnere og alternative måder at leve og tænke på,

 • 3. Medlemmer.

Stk. 1: Som medlem af foreningen kan optages alle der aktivt arbejder for foreningens formål.

Stk. 2: Bestyrelsen er, i samarbejde med fællesredaktionen, ansvarlig for at varetage og vedligeholde listen over aktive medlemmer.

Stk. 3: I tvivlsspørgsmål er det bestyrelsen der afgør hvem der er aktive medlemmer.

Stk. 4: Optagelse som medlem kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise optagelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 5: Eksklusion: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke opfylder disse vedtægter eller som skønnes at handle til skade for foreningen.

Medlemmer, der således ekskluderes af bestyrelsen, har ret til at få efterprøvet eksklusionen på en generalforsamling, hvor det kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede er enige i eksklusionen, førend denne kan effektueres.

Stk. 6: Genoptagelse: Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen, i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3’s majoritet af de fremmødte på denne.

Stk. 7: Medlemmernes rettigheder og pligter: Medlemmerne er forpligtede til at overholde Christianias grundlov, foreningens vedtægter og forretningsorden samt at leve op til foreningens formålsparagraf.

 • 4. Kontingent.

Til drift af foreningen bidrages med arbejdsindsats som udgør det årlige kontingent. Arbejdsindsatsens mindsteomfang fastsættes af bestyrelsen. Retningslinier for andre bidrag fastsættes af bestyrelsen.

 

 • 5. Generalforsamling/stormøde.

Stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen/stormødet. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden d. 14. februar.

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamling/stormøde skal ske mindst 2 uger og højst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse sker ved opslag forskellige steder på Christiania samt annoncering i Christianias lokale avis(er). Bestyrelsen afgør hvorvidt enkelte medlemmer tillige skal indkaldes skriftligt eller på anden måde.

Stk. 3: Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Redegørelse fra bestyrelsen for foreningens virke det sidste år (bestyrelsens beretning).
 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab.
 4. Vedtagelse af næste års budget.
 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, kasserer og suppleanter.
 7. Valg af intern revisor.
 8. Eventuelt. 2

 

Stk. 4: Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer (jvf. § 3 stk. 1 og 3).

Stk. 5: Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til sager om eksklusion eller genoptagelse af medlemmer jvf. § 3. stk. 5 og 6, samt vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen jvf. § 12. og § 13.

Stk. 6: Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, men kan, såfremt dirigenten eller et andet medlem forlanger det, ske via skriftlig afstemning.

Stk. 7: Ethvert medlem har på generalforsamlingen én stemme.

 • 6. Ekstraordinær generalforsamling/stormøde.

Stk. 1: Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling/stormøde.

Stk. 2: Såfremt mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt og inkludere en udførlig dagsorden. Anmodningen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling/stormøde skal ske med mindst 2 ugers varsel ved opslag forskellige steder på Christiania samt i Christianias lokale avis(er), med angivelse af dagsorden.

Stk. 4: Stemmeberettigelse og stemmeafgivning jvf. § 5 stk. 4, 5, 6 og 7.

 • 7. Regnskab og revision.

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2: Kassereren, i samråd med bestyrelsen, er ansvarlig for at indsende regnskabet til revision hos en godkendt revisor.

Stk. 3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor. Revisor kan ikke samtidigt være bestyrelsesmedlem.

Foreningens formue skal, udover hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter, anbringes i anerkendt pengeinstitut eller efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Stk. 4: Regnskabet og det reviderede regnskab, inklusive det kommende års budget, skal være tilgængeligt for alle medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 5: Alle økonomiske midler, herunder driftsstøtte og anden indkomst, administreres udelukkende af kassereren der, i fællesskab med bestyrelsen, er ansvarlig for foreningens økonomiske midler.

Stk. 6: Kassereren samt formand og/eller næstformand skal godkende ethvert forbrug af foreningens penge.

Stk. 7: Foreningens formue tilhører foreningen.

 • 8. Bestyrelsen.

Stk. 1: Foreningens overordnede ledelse er bestyrelsen, der består af mindst 5 (dog altid et ulige antal), på generalforsamlingen, valgte medlemmer inklusive kassereren.

Kassereren vælges af generalforsamlingen og den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv. Stk. 2: Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at materialer, tilskud og benyttede lokaler anvendes i overensstemmelse med formålet. Det er således også den samlede bestyrelse, der skal godkende og underskrive det årlige regnskab.

 

Stk. 3: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges på en generalforsamling for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5: Kassereren vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6: Regnskabsføreren vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7: Såfremt bestyrelsesmedlemmer udtræder i utide, og det bevirker at bestyrelsens antal kommer under 5 personer, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Afgående bestyrelsesmedlemmer har pligt til at varetage hvervet, indtil nyt valg har fundet sted.

Stk. 8: Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og sekretær.

Stk. 9: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 10: Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange om året eller når formanden, kassereren eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Referat af bestyrelsesmøder underskrives af referenten og af kassereren eller formanden.

Indkaldelse skal ske med mindst 7 dages varsel.

Stk. 11: Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er kassererens – eller ved dennes forfald formandens – stemme udslagsgivende. Der kan stemmes ved fuldmagt, såfremt rimelig grund foreligger.

 

Stk. 12: Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

Stk. 13: Bestyrelsen kan vælge en eller flere personer til at forestå foreningens daglige ledelse på bestyrelsens vegne.

Stk. 14: Bestyrelsen er berettiget til at nægte en person optagelse jvf. § 3. Stk. 4.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil jvf. § 3. Stk. 5.

Stk. 15: Valgbare til foreningens bestyrelse er kun foreningens medlemmer. For at være valgbar:

 1. Enten skal den foreslåede person være tilstede.
 2. Eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg.
 3. Eller der skal afgives vitterlighedserklæring fra mindst 2 medlemmer om at pågældende er villig til at modtage valg.

Stk. 16: Et bestyrelsesmedlem, som varetager et hverv som ansvarshavende overfor bestyrelsen, har ikke stemmeret i sager der vedrører dette ansvar.

 • 9. Tegning og hæftelse.

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden (og i dennes forfald kassereren) samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 • 10. Ophavsret. Medmindre andet er aftalt med bestyrelsen, har foreningen ophavsretten til

 

alt materiale optaget af CA-TV. Dette gælder både udsendte og ikke udsendte optagelser. Dvs. at materialet eller dele heraf således ikke kan sælges, udlejes eller på nogen som helst anden måde benyttes uden bestyrelsens viden og godkendelse.

 • 11. Redaktion og daglig ledelse.

Stk. 1: CA-TV drives kollektivt af foreningens medlemmer i og omkring redaktionerne.

Stk. 2: Bestyrelsen i samarbejde med de enkelte redaktioner, fastlægger en forretningsorden for den daglige ledelse.

Stk. 3: De enkelte redaktioner vælger selv deres repræsentant til redaktionernes koordinationsgruppe. Denne skal herefter godkendes af bestyrelsen.

Stk. 4: De enkelte redaktioner er til hver en tid juridisk ansvarlig for deres redaktion og dennes produktioner overfor presselovgivningen.

Stk. 5: De enkelte redaktioner er til hver en tid ansvarlige overfor bestyrelsen for:

 1. Afrapportering til Koda/gramex og Statsbiblioteket (Statens Mediesamling) eller andre der måtte have krav derpå.
 2. Det af CA-TV ejede materiel.
 3. De af CA-TV benyttede lokaler.
 4. Den til produktioner til rådighed stillede økonomi.
 5. Det materiel og de produktionsmidler de enkelte redaktioner har lånt af andre. (3. personer).

Stk. 6: Koordinationsgruppens funktion er at:

 1. At referere til bestyrelsen om redaktionernes aktiviteter & planer.
 2. At koordinere brug af materiellet.
 3. At holde øje med at materiel er i funktionsdygtig stand.

 

Stk. 7: Bestyrelsen kan vælge personer til at rådgive foreningen vedrørende de aktiviteter, som foreningen er involveret i.

 • 12. Vedtægtsændringer.

Stk. 1: Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dage mellemrum.

Generalforsamlingerne skal indkaldes i overensstemmelse med reglerne i § 5, stk. 2 og stk. 3, og til vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte på første generalforsamling stemmer for vedtægtsændringen. På den anden generalforsamling skal blot et flertal stemme for. Stemmeafgivning jvf. §5. Stk. 4, 5, 6 og 7.

Stk. 2: Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før den ordinære generalforsamling.

 • 13. Opløsning af foreningen.

Stk. 1:

Ved forslag om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af samtlige foreningens medlemmer stemmer for opløsning på en generalforsamling. Er dette ikke tilfældet, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til ny generalforsamling i overensstemmelse med reglerne for indkaldelse af generalforsamling, jvf. denne vedtægts § 5, stk. 2 og stk. 3, og foreningen opløses herefter, såfremt mindst 2/3 af de på denne generalforsamling fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan stemme herfor.

Stk. 2: Ved foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. Foreningens formue kan således overdrages til andre foreninger med samme eller tilsvarende formål – dog kun efter vedtagelse på Christianias økonomimøde.

Disse vedtægter er vedtaget på CA-TV’s generalforsamling d. 27. marts 2014.